Νομοθεσία που αφορά την αντιστοιχεία σχολείων Τεχνικής και Γενικής Εκπαίδευσης

Νόμος ίδρυσης

Όνομα ισότιμων σχολείων

Όνομα ισότιμων σχολείων

Προβλέπεται από την διάταξη:

N. 580/1970

Μέσες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές (Εργοδηγών)

 

Γ2/779/23-10-1988 ΦΕΚ Τ.'Β 135/8-3-88

Ν. 576/1977

Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια

Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές

Γ2/779/23-10-1988 ΦΕΚ Τ.'Β 135/8-3-88

Ν. 1566/1985

Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια

Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές

Ν.2640/1998 άρθρο 2  παρ .1&5
Εγκύκλιος Γ2/2950/25-8-2000 ΥΠΕΠΘ

Ν. 2640/1998

Πτυχίο Β' κύκλου Τ.Ε.Ε.

Πτυχίο A' κύκλου Τ.Ε.Ε.

86252/Γ2/2009  ΦΕΚ 1525/Β/27-7-2009

Ν. 3475/2006

ΕΠΑγγελματικά Λύκεια

ΕΠΑ.Σ.

Ν.3475/2006 άρθρο 6 παρ.2

Ν.1566/1985
Ν.3475/2006 κ.τ.λ.

Εξατάξιο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Ενιαίο Λύκειο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Τύπος σχολείου:ΤΕΣ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Α' κύκλου, ΤΕΕ Β' κύκλου, Λυκείων Εμπ. Ναυτικού.

Για τα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ δεν έχουν εκδοθεί ακόμη (θα εκδοθούν μέχρι τέλος καλοκαιριού 2010 πληροφορίες στον Ο.Ε.Ε.Κ.).