Ν. 2640/1998

 

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Η δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση, αποβλέπει, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις του κατά το άρθρο 1 του ν. 2009 /1992 (ΦΕΚ 18 Α`) Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτησης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ) στο συνδιασμό της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2

Οργάνωση - λειτουργία

1. Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ανήκουν στη δευτεροβάθμια, μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτά εισάγονται χωρίς εξετάσεις, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

2. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία (3) έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α` και Β`, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και ειδικότητες.

3. Ο Α` κύκλος σπουδών διαρκεί δύο (2) έτη, ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών (3) ετών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης έως και κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από την λειτουργία του ΤΕΕ ως ημερήσιου ή εσπερινού σε περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα μαθητείας. Ο Β` κύκλος σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος, και ειδικά στα Τ.Ε.Ε. εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον. ( Όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 23 του άρθρου 6 του Ν 3027/02 )

4. Στους μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από τον Α` κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β` του ν. 2009 / 1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ορισμένα βασικά μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με με κοινά θέματα σε Νομαρχιακό επίπεδο.
Οι πτυχιούχοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β` κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Να εγγραφούν στη Β` τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

5. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από τον Β` κύκλου σπουδών χορηγήται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β` του ν. 2009 / 1992. Οι εξετάσει διενεργούνται εξετάσεις διενεργούνται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Να εγγράφονται κατά προτεραιότητα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Ε.Κ.) σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση του κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του ν. 2009 /1992 διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
(Αντικαταστάθηκε το εδάφιο αυτό από το εδάφ. β της παρ.37 του άρθρου 14 του Ν 2817/00 ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο".)

6. (Όπως αντικαταστάθηκε από το εδάφ. α της παρ.37 του άρθρου 14 του Ν 2817/ 2000 )
Οι κάτοχοι πτυχίου Β` κύκλου ΤΕΕ έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο εαρινό εξάμηνο σπουδών ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας με το πτυχίο τους σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα (10) στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε Τμήμα ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας με τον τομέα σπουδών του ΤΕΕ αποφοίτησής τους.
Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση του προγράμματος αυτού επιλέγονται από αξιολογικό πίνακα με κριτήριο κατάταξης το μέσο όρο βαθμολογίας στα προαναφερθέντα μαθήματα και σε αριθμό που καθορίζεται από το οικείο ΤΕΙ. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον του ποσοστού εισαγομένων που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο οικείο ΤΕΙ εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ίδιο μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Ιδρύματος που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας, οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης των κατόχων πτυχίου Β` κύκλου σπουδών ΤΕΕ σε αυτό, η διαδικασία εξετάσεων και εγγραφής τους στο οικείο ΤΕΙ μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα παραπάνω θέματα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 6 του άρ. 2 του Ν. 2640/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α` της παρ. 37 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργούνται με το εδ. Δ΄ της παρ. 9 άρ. 1 του Ν 2909/01

7. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά, μπορούν να εγγραφούν στο Α` έτος του Α` Κύκλου των Τ.Ε.Ε., με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο.

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών των ΤΕΕ κατά τμήμα τάξης.

9. Στους μαθητές των ΤΕΕ μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

10. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.1566/85 εφαρμόζεται και στα ΤΕΕ.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο σπουδών των Τ.Ε.Ε.

1. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των επί μέρους ειδικοτήτων και βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας.

2. Σκοπός των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α` κύκλο σπουδών των ΤΕΕ είναι αφενός η παροχή τεχνολογικής παιδείας και η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, αφετέρου η παροχή των αναγκαίων εφοδίων ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ασκήσουν και αυτόνομα ορισμένο τεχνικό επάγγελμα. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον Α` κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. καλύπτουν το 38% έως 42% των συνολικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο πρώτο έτος και το 33% έως 37% στο δεύτερο έτος.

3. Σκοπός των προγραμμάτων διδασκαλίας του Β` κύκλου σπουδών των ΤΕΕ είναι ή σε βάθος και σε μεγαλύτερο εύρος διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον κύκλο αυτόν καλύπτουν το 23% έως 27% των συνολικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος

4. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν κυρίως :

α) Σαφώς διατυπωμένους σκοπούς, κατά μάθημα και κατά κύκλο σπουδών.
β) Διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κύκλο σπουδών, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και θέματα.
γ) Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό γα την υλοποίηση του. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται αναλυτικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης.

5. Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.

Άρθρο 4

Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε.

1. Η ίδρυση Τ.Ε.Ε., η προσθήκη νέων τομέων και ειδικοτήτων σε Τ.Ε.Ε. που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται μια φορά κάθε χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Τ.Ε.Ε., η κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται, εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η μετατροπή Τ.Ε.Ε. από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας που θα ορίσει προς αυτό ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 1566/1985.

Άρθρο 5

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με:

i) την οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΕ.
ii) τους τομείς και τις ειδικότητες.
iii) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση,
iv) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας.
v) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές,
vi) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών, τη χορήγηση υποτροφιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών.
vii) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους,
viii) την κατάταξη ανά ειδικότητα και τη διάρκεια φοίτησης των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εγγράφονται σε Ι.Ε.Κ.
ix) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων
x) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των Τ.Ε.Ε.
β) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητά για την έκδοση των αποφάσεων περιπτώσεων ii, iv και viii της παραγράφου αυτής, τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ή του προϊσταμένου Γραφείου Τ.Ε.Ε. όπου υπάρχει, ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή των Τ.Ε.Ε μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις με επιχειρήσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για τις εργαστηριακές εφαρμογές και πρακτικές ασκήσεις εξειδίκευσης των μαθητών των Τ.Ε.Ε.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις για τους μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.

Άρθρο 6

Ίδρυση και Μετατροπή σχολικών μονάδων άλλων Υπουργείων σε Τ.Ε.Ε.

1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού μπορούν να ιδρύονται Τ.Ε.Ε. Α` κύκλου σπουδών ή να μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων.

2. Με όμοιες αποφάσεις, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αναφέρονται στις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 7

Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) μετατρέπονται σε ιδιωτικά ΤΕΕ Α` κύκλου, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους.

2. Οι ιδιοκτήτες τέως ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.), μπορούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. και προσθήκη τμημάτων σε αυτά.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Σ. και Τ.Ε.Λ.

Άρθρο 8

Λοιπές διατάξεις.

1. Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των εκπαιδευόμενων των ΙΕΚ μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων ΙΕΚ.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του γραφείου ΤΕΕ ή του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι των οποίων ασκούνται στο ΣΕΚ.

3. Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Τ.Ε.Ε. ορίζονται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9

Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Τ.Ε.Σ. του άρθρου 9 του Ν. 1566/85 μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. Α` Κύκλου, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με όμοια γίνεται ο καθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε αυτά και η ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας σε σχέση με τη λειτουργία τους. Η Β` Τάξη των ημερησίων ΤΕΣ και η Β` και Γ` τάξη των εσπερινών ΤΕΣ εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο για αυτές πρόγραμμα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση όσων είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται εντός εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου :

α. Ιδρύονται νέα Τ.Ε.Ε..
β. Ορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τ.Ε.Ε.
γ. Προσδιορίζονται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) και οι τομείς και ειδικότητες αυτών που θα διατηρηθούν σε λειτουργία για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των τάξεων ΤΕΣ και τέως ΤΕΛ μέχρι την παύση της λειτουργίας τους.

3. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκει στα ΣΕΚ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των μαθητών των ΤΕΛ μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1998 -1999, των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου και των μαθητών των ΤΕΣ.
Από το σχολικό έτος 1999 -2000, τα διδακτήρια και ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Τ.Ε.Λ. χρησιμοποιούνται από τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ε. οι διευθυντές των οποίων καθίστανται αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων, όπου θα εξασκούνται οι μαθητές των ΤΕΕ και της τεχνολογικής κατεύθυνσης των Ενιαίων Λυκείων.

4. Οι μαθητές που αποφοιτούν από τις ΤΕΣ μπορούν να εγγράφονται στο Β` κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β` τάξη ΤΕΣ μπορούν να εγγράφονται στη Β` τάξη του Α` κύκλου των Τ.Ε.Ε.

5. Οι μαθητές της Α` τάξης των μετατραπέντων Τ.Ε.Λ. σε Ενιαία Λύκεια που θα προαχθούν κατά το σχολικό έτος 1997-98 μπορούν να εγγραφούν στη Β` τάξη του Α` Κύκλου των Τ.Ε.Ε. Στην ίδια τάξη μπορούν να εγγραφούν και οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β` τάξης των Τ.Ε.Σ.

6. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτικοί που ανήκαν οργανικά στα τέως ΤΕΛ και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) και έχουν καταλάβει οργανικές θέσεις στα ενιαία λύκεια, μπορούν με αίτηση τους να τοποθετηθούν με προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο συνιστώμενο ΤΕΕ που είναι εγγύτερο προς το μετατραπέν τέως ΤΕΛ ή ΕΠΛ. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ.

7. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων ΤΕΣ καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985 με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 11 αυτού ως προς την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα πτυχία των Τ.Ε.Σ.

8. Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών μονάδων και ΙΕΚ σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ..

9. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δήμοσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 10

Κάλυψη δαπάνης

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.4, 5 και 9 και 5 παρ.2 θα αντιμετωπίζονται για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.8, 3 παρ.4γ, 4 παρ.1, 8 παρ.1 και 9 παρ.2 θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 11

1.α) Μελέτες ενέργειες και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) του 2ου Κ.Π.Σ. εκτελούνται είτε από το ΥΠΕΠΘ είτε από ενδιάμεσους φορείς, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορεί να είναι εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΠΘ οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται γνωμοδοτικές επιτροπές ανάθεσης και εφαρμογής κάθε ενέργειας ή έργου σε ενδιάμεσους φορείς του ΕΠΕΑΕΚ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, οι όροι διαχείρισης των πιστώσεων από τους φορείς αυτούς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της οικείας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορούν να ανατίθενται απευθείας, μετά από διαπραγμάτευση, μελέτες, ενέργειες και έργα του ΕΠΕΑΕΚ σε εποπτευόμενους από το ΥΠΕΠΘ ενδιάμεσους φορείς.
Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ενδιάμεσου φορέα δια του νομίμου εκπροσώπου του υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή προσδιορισμό και περιγραφή του ανατιθέμενου έργου, τον προϋπολογισμό του έργου, το χρόνο υλοποίησης βάσει του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, τον τρόπο πληρωμής και διαχείρισης των πιστώσεων, τις ποινικές ρήτρες και γενικά κάθε αναγκαίο όρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και την επιτυχή ολοκλήρωση του υπό εκτέλεση έργου.
β) Αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ καθώς και οι αντίστοιχες συμβάσεις για την απ` ευθείας ανάθεση και εκτέλεση έργων του ΕΠΕΑΕΚ σε ενδιάμεσους φορείς, οι οποίες υπογράφηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και παράγουν τα αποτελέσματά τους.
γ) Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ ή και από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ/045/2 για την εκτέλεση των έργων του ΕΠΕΑΕΚ, με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργων.
δ) Στις περιπτώσεις υλοποίησης των Ενεργειών Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Εργαστήρια Τεχνολογίας, Εργαστήρια Πληροφορικής του μέτρου "Ενιαίο Λύκειο" και της ενέργειας "Σχολικές Βιβλιοθήκες", καθώς και κάθε άλλης συναφούς ενέργειας ή έργου του ΕΠΕΑΕΚ, οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να εκπονούν μελέτες, να εκτελούν και να επιβλέπουν διαρρυθμίσεις χώρων εντός υφιστάμενων σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους νομούς της χώρας και να προμηθεύονται κάθε είδους εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Η ίδρυση αυτών σε υφιστάμενες σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΚΠΣ, ο οποίος συστήθηκε με το εδ. γ` της παρ.10 του άρθρου 2 του ν.2233/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.2413/1996, λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες και τις αμοιβές.

3. Οι Σχολικές Επιτροπές εκτελούν δράσεις, χρηματοδοτούμενες από τους ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για μελέτες, προγράμματα και έργα του ΕΠΕΑΕΚ, σχετικά με τα εργαστήρια πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστημών, τις βιβλιοθήκες και γενικά όλες τις συναφείς ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν στις σχολικές τους μονάδες. Οι διευθυντές δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής, διαχειρίζονται τις ως άνω χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες προϊστανται, ως εκπρόσωποι της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Σχολικών Επιτροπών και τους όρους των εν λόγω χρηματοδοτήσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος διαχείρισης, ελέγχου και απόδοσης λογαριασμού των ως άνω χρηματοδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α`), όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ.α` του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206Α`), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι ΝΠΙΔ, προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του ΑΕΙ, του Συμβουλίου του ΤΕΙ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων, όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το ΑΣΕΠ, αυτεπαγγέλτως ή κατ` ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ-ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, προσλαμβάνεται κατ` ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997.

5. Συστήνονται στο Ι.Κ.Υ. θέσεις υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου ενέργειας για την υλοποίηση από το Ι.Κ.Υ. προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία της Ε.Ε. Για την ίδια αιτία συγκροτούνται στο Ι.Κ.Υ. επιτροπές για την υλοποίηση των ως άνω έργων, στις οποίες συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ, δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ιδιώτες και νομικός σύμβουλος του Ι.Κ.Υ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ορίζονται ο υπεύθυνος και αναπληρωτής υπεύθυνος της ενέργειας, καθώς και η σύνθεση των ως άνω επιτροπών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές όλων των ανωτέρω.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.1997.

Άρθρο 12

Οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε Θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογάνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER, εγγράφονται καθ` υπέρβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό τους περιορισμούς του εδ. β` της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.1771/1988 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδ. VII του ν. 1946/1991, με το οποίο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περ. ζ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α` του ν.1771/1988.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το άρθρο παραθέτεται όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/02.

Άρθρο 13

Δεν αφορά την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 14

1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.

2. Η έφεση και η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288 Α`). Η παράγραφος 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.

3. Ισχύουν και για μειονοτικά σχολεία οι διατάξεις που αφορούν στην πρόσληψη και πληρωμή των καθαριστριών στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160Α`) εφαρμόζονται και για το σχολικό έτος 1998-1999 και περιλαμβάνουν και τις συνιστώμενες θέσεις εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α`).
β) Κατ` εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α`) κατά το σχολικό έτος 1998-1999 καλύπτονται με διορισμό και οι υφιστάμενες κενές θέσεις μουσουλμάνων δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

5. Καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του ν.2413/1996.

6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και με τα οποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Λυκείων της ημεδαπής.

7. Το Υ.Σ.Μ.Ε. συνεδριάζει στην έδρα του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης και είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Γραφείο αυτό.

8. ( Παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν 2817/00 )
Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο ομογενειακά σχολεία ή σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Κωνσταντινούπολης, εξακολουθούν να υπηρετούν στην οργανική τους θέση μέχρι την ανάληψη στα προαναφερόμενα σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

9. Ιδρύεται συντονιστικό γραφείο με έδρα την πόλη της Κομοτηνής. Σκοπός του γραφείου είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης.
Του συντονιστικού γραφείου προϊσταται, ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α` ή Β` και υποχρεωτική υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης τουλάχιστον τριών (3) ετών.(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 9 παρ. 8 του Ν 2817/2000)
Ο χρόνος της υπηρεσίας του ανωτέρω, ως συντονιστή, θεωρείται για κάθε περίπτωση υπηρεσιακής του κατάστασης ότι διανύθηκε στην οργανική του θέση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο καθορισμός του χρόνου ανανέωσης της θητείας, η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με το θεσμό του συντονιστή και που δεν προβλέπεται με την παρούσα διάταξη.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.2413/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Για τη γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης συνιστάται κλάδος υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αποτελείται από σαράντα θέσεις υπαλλήλων Π.Ε. κατηγορίας".

Άρθρο 15

1.α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν.1268/1982, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

12.α) Με απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η οργάνωση διατμηματικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο ίδιο ΑΕΙ που οδηγούν σε ξεχωριστό πτυχίο. Τα διατμηματικά προγράμματα είναι δυνατό να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο μιας Σχολής είτε σε διασχολική βάση.
β) Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται ύστερα από κοινή πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκομένων Τμημάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Σε κάθε διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται με πράξη του πρύτανη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που προέρχονται από το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και από εκπροσώπους των φοιτητών του προγράμματος σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με ίσο αριθμό μελών ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό εκπαιδευτική συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
δ) Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται με την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο δε αριθμός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων κατ` έτος στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε) Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατμηματικού προγράμματος σπουδών γίνεται από την αντίστοιχη Γραμματεία η οποία συστήνεται και στελεχώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Ιδρύματος.
στ) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο α` απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του διατμηματικού προγράμματος σπουδών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο εσωτερικός κανονισμός του οικείου ιδρύματος.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται κατ` αναλογία και για την οργάνωση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών στα ΤΕΙ.

2.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.1268/1982, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ και του ΣΑΠ, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται ΑΕΙ, Σχολές ή Τμήματα.
β) Καταργήθηκε από το εδάφιο στ΄ του άρ. 8 του Ν 3027/2002

3. Οι παρ. 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 1 του ν.2233/1994 αντικαθίστανται ως εξής και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. :
"4. Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει μετά από κλήρωση δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή ανά μάθημα με ισάριθμους αναπληρωτές. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι βαθμολογητές ορίζονται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διδάσκουν το μάθημα αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας.
Ο ορισμός του αναβαθμολογητή γίνεται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα.
5. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει: α) τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τρία (3) και β) την εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, την οποία ανακοινώνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Ο ορισμός των εισηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται από την Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ως ακολούθως:
Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει, μετά από κλήρωση, τρία μέλη Δ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους ανά εξεταστέο μάθημα από αυτά που διδάσκουν το μάθημα αυτό, ή συγγενές του σε ελληνικό Α.Ε.Ι. Τα μέλη αυτά του Δ.Ε.Π. προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος στην έδρα της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. και προτείνουν σε αυτήν πολλαπλάσιο αριθμό θεμάτων από τα εξεταζόμενα ανά εξεταστέο μάθημα. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. διενεργεί κλήρωση των προτεινόμενων θεμάτων παρουσία των εισηγητών και ορίζει τα θέματα των εξετάσεων.
Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. μετά την κλήρωση των θεμάτων ελέγχει αν τα θέματα, που κληρώθηκαν, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, συντάσσοντας πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο πλην των άλλων πρέπει να αναφέρεται ένα τουλάχιστον σύγγραμμα (τίτλος συγγράμματος - συγγραφέας - εκδότης), που προσκομίζεται από τον εισηγητή και το κεφάλαιο ή η ενότητα που περιλαμβάνει το κληρωθέν θέμα.
Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται εξέταση σε ξένη γλώσσα, ως εισηγητές ή βαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και μέλη Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων.
6. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών για την έγκαιρη βαθμολόγησή τους.
9. α) Για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και λοιπών σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τις εξετάσεις μετεγγραφών Α.Ε.Ι. εξωτερικού.
β) Σε περίπτωση που οι εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων για τις μετεγγραφές από Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή τις κατατακτήριες στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα για λόγους ανώτερης βίας, η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. με απόφασή της μπορεί να ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους. "

4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του ν.2454/1997 ισχύουν ανάλογα και για τους μετεγγραφόμενους από Α.Ε.Ι. εξωτερικού σε ισότιμα και αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. εσωτερικού.

5. Οι αθλήτριες των εθνικών ομάδων γυναικών ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και συγχρονισμένης κολύμβησης που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες εισάγονται σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της προτίμησής τους, ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

6. Η παρ.11 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "11. Απόφοιτοι Λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα ή τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. εφ` όσον για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή της Εταιρείας Πληροφορικής και Υπολογιστών αντίστοιχα".

7.α) Η περίπτωση α του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης".
β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"11.α) Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται δυο (2) φορές, κατέχει το β` βαθμό κατηγορίας ειδικών θέσεων και λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ν.2470/1997.
β) Η θέση του Διευθυντή της ΕΒΕ είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή γίνεται από εννεαμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή μετέχουν και μέλη του εφορευτικού συμβούλου της ΕΒΕ, υποχρεωτικώς δε δύο μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ και ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ.
γ) Για την επιλογή στη θέση Διευθυντή της ΕΒΕ απαιτούνται:

i. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
ii. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη βιβλιοθηκονομία, τις Ανθρωπιστικές ή τις Κοινωνικές Επιστήμες ΑΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αλλοδαπής.
iii. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε ΑΕΙ, Ερευνητικό ή άλλο Επιστημονικό Ίδρυμα ή Δημόσια Υπηρεσία.
iv. Άριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, μίας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
v. Τεκμηριωμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στους τομείς της περ. (ii) και άλλους συναφείς τομείς.

δ) Το όριο ηλικίας για την επιλογή σε θέση Διευθυντού της ΕΒΕ ορίζεται στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας.
γ) Το άρθρο 18 του ν.814/1943 τροποποιείται ως ακολούθως:

"Τον Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή ελλείποντα ή εκλιπόντα αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α` της ΠΕ Κατηγορίας με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου".

Άρθρο 16

Το Ειδικό Ταμείο Ζακύνθου για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Πολιούχου της Νήσου, Αγίου Διονυσίου που συστήθηκε με το από 24-5-1923 Π.Δ. (ΦΕΚ 117 Α`), όπως ισχύει σήμερα, καταργείται και τυχόν υπάρχουσα περιουσία του περιέρχεται στον Ιερό Ναό.

Άρθρο 17

Επίκουροι Καθηγητές με τίτλο υφηγητή, που εντάχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, για τους οποίους στο συνολικό χρόνο της θητείας τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή υπολογίστηκε και ο πλασματικός χρόνος μέχρις ότου τους αναγνωριστεί δικαστικώς το δικαίωμα ένταξης και κρίθηκαν αρνητικά για την εξέλιξή τους τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά το ν.1268/1982 και το ν.1404/1983, επανέρχονται στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι να συμπληρώσουν τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του ν.1268/1982, και μπορούν να ζητήσουν μια φορά την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Άρθρο 18

1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν.2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν.1351/1983 (ΦΕΚ 56Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Στην περίπτωση που Πρόεδρος ορίζεται δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός, ή άλλος υπάλληλος του δημόσιου τομέα και ο οποίος εξακολουθεί να μισθοδοτείται από την οργανική του θέση, καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο".

Άρθρο 19

Ιδρύονται στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ τμήματα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης ετήσιας φοίτησης:

α) Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
β) Γενικής Τεχνολογίας
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ, καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Ως προς την διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια εισαγωγής και κάθε σχετική λεπτομέρεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφ. α` , της παρ. 2, του άρθρου 11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ 156Α`).

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.