Νόμος. 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ. Α΄

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ


Άρθρο 1
Σκοπός

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:

α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλί­ας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγ­γελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
γ) την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώ­σεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.


Άρθρο 2
Διάρθρωση

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέ­χεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγ­γελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.


Άρθρο 3
Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό Λύκειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ


Άρθρο 4
Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

2. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμ­βάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

3. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μα­θήματα γενικής παιδείας, τεχνικάεπαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

4. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμ­βάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελμα­τικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακο­λουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν.
Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοι­νά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.
Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γε­νικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.

5. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

α) σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και
β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρο­λόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επί μέρους ενότητες και θέματα. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγρά­φει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή του

6. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδι­κότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.

7. Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα. Επίσης μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

8. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμα­κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.


Άρθρο 5
Φοίτηση - Εγγραφή

1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.

2. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτο­χοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. (άρθρο 2 του ν. 2640/ 1998). Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρέχεται η δυνατότητα πα­ρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.

3. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ..

4. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διε­ξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.

5. Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γε­νικού Λυκείου.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.


Άρθρο 6
Τίτλοι σπουδών - Ισοτιμία - Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυ­τήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).

2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

3. Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφω­να με τις κείμενες διατάξεις,
β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτι­κών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋπο­θέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,
γ) να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατά­ξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

5. Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελμα­τικών Εκπαιδευτηρίων του ν. 2640/1998 με τα πτυχία των σχολικών μονάδων του παρόντος νόμου καθορί­ζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισο­τιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Άρθρο 7
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματι­κού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαι­δευτικά Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄ ), όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματι­κού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαι­δευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γε­νικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό θέσε­ων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Εσπερινών Λυκείων. Ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, το ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα μαθή­ματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

3. Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Ημερησίων και Εσπερινών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συμμε­τοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα ή οι σχολές που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα εξε­ταζόμενα μαθήματα των προηγούμενων παραγράφων, οι συντελεστές των μαθημάτων για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδι­κασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υπο­ψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομέ­νων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 8
Ίδρυση - κατάργηση - μετατροπή - συγχώνευση

1. Η ίδρυση Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων, η προσθήκη νέων τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά που λει­τουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Επαγγελματι­κών Λυκείων, η κατάργηση τομέων, η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων σε Επαγγελματικές Σχολές και αντίστροφα, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Δημόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελμα­τικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι και τα σχο­λικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα. Ειδικώς τα δημόσια ημερήσια Τ.Ε.Ε. με απογευματινό ωράριο λει­τουργίας εξακολουθούν να λειτουργούν ως Τ.Ε.Ε., χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 οπότε και καταργούνται εκτός εάν εν τω μεταξύ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ.. Τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής β΄ βαθμίδας της περ. ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) μετατρέπονται σε Επαγγελματικά Λύκεια ειδικής αγωγής, κατ` αναλογία των οριζομένων στην παράγραφο αυτή. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. ειδικής αγωγής διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη.

4. Για τα θέματα των παραγραφών 1 και 2 του παρό­ντος άρθρου εξαιρουμένων αυτών που αφορούν στον καθορισμό τομέων, ειδικοτήτων και του προσωπικού γνωμοδοτεί το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνω­μοδοτήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής πρότασης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.


Άρθρο 9
Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια

1. Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα αντίστοιχα προς τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια, δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), όπως ισχύουν, και τον παρόντα νόμο.

2. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες.

3. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα Δημόσια και ακολουθούν το ισχύον για αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ωράριο λειτουργίας.

4. α) Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν. 682/1977 προκειμένου για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγ­γελματικό Λύκειο και έχει ως αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστά­σεων και του εργαστηριακού τους εξοπλισμού.
β) Η επιτροπή καταλληλότητας αποτελείται από:
i) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιω­τικό Επαγγελματικό Λύκειο.
ii) Τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
iii) Έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
iv) Δύο εκπαιδευτικούς Δημοσίων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., με αναθέσεις μαθημάτων ίδιες ή σχετικές με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Επαγ­γελματικό Λύκειο. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος.

5. Τα Ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. που ήδη λειτουργούν μπορεί:

α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2007-2008. Μετατρέπονται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους άλλως καταργούνται ή
β) να μετατραπούν μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ­μάτων από τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Για τη μετατροπή των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Λ. και την προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά καταβάλ­λεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτι­κής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.

7.Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


Άρθρο 10
Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

1. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη.

2. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

3. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα στις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότη­τας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ..


Άρθρο 11
Φοίτηση - Εγγραφή

1. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται χωρίς εξε­τάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ..

2. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγο­νται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.


Άρθρο 12
Τίτλοι σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγρά­φονται στα Ι.Ε.Κ..

2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.


Άρθρο 13
Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές

1. Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές είναι οι αντίστοι­χες προς τις δημόσιες, δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσω­πα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977, όπως ισχύουν, και τον παρόντα νόμο.

2. Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο επο­πτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες.

3. Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές έχουν την ίδια οργάνωση με τις αντίστοιχες δημόσιες και ακολουθούν το ισχύον για αυτές ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

4. Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρ­θρου 40 του ν. 682/1977 για τα Ιδιωτικά Επαγγελματι­κά Λύκεια, όπως ανασυγκροτείται με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑ.Σ..

5. Οι όροι και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κτήρια που στεγάζουν τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές και ο εργαστηριακός τους εξοπλισμός καθο­ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) του ν. 1566/1985.

6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 δεν έχουν εφαρμογή για τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου παρέχεται άδεια ίδρυσης Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. και μπορεί να προστίθενται και ειδικότητες σε ΕΠΑ.Σ. που ήδη λειτουργούν.

8. Για τη μετατροπή των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Σ. και την προσθήκη ειδικοτήτων σε αυτές καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γε­νικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.

9. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τις Ιδιωτι­κές ΕΠΑ.Σ. είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.


Άρθρο 14
Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη - κατάργηση ειδικοτήτων

1. Η ίδρυση των Δημόσιων ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η προσθήκη ειδικοτήτων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οι­κονομίας και Οικονομικών. Η κατάργηση, συγχώνευση ή η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετονομασία και η μεταφο­ρά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η ίδρυση και οι μεταβο­λές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ­μάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού.

3. Τα υφιστάμενα Δημόσια Τ.Ε.Ε. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία μπορούν:

α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγρα­φή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ή
β) με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολι­κά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ.. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007 ή 2007-2008. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε. εξα­κολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.

4. Τα υφιστάμενα ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λει­τουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να με­τατραπούν σε ΕΠΑ.Σ. από το σχολικό έτος 2007-2008 μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του νόμου αυτού ή άλλως στο τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 καταργούνται.

5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ισχύει και για τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουρ­γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, το Τ.Ε.Ε. ξυλογλυπτικής Κα­λαμπάκας, το Τ.Ε.Ε. γαλακτοκομικών Ιωαννίνων και το Τ.Ε.Ε. Αβερώφειο Λάρισας μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το σχολικό έτος 2007-2008. Ομοίως μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου τα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το πέρας της λειτουργίας του Α΄κύκλου.

7. Οι ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Άρθρο 15
Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα

1. Τα υφιστάμενα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) εξακολουθούν να λειτουργούν για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής τους σε Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Επαγ­γελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ..

2. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθ­μιας Εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες και τα Ι.Ε.Κ., των οποίων οι μαθητές ή οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε κάθε Σ.Ε.Κ..

3. Στις περιπτώσεις συστέγασης σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα, συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή.


Άρθρο 16
Γραφεία Εκπαίδευσης

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μετονομάζονται:

α) Τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ­σης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
β) Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Τεχνικής Επαγ­γελματικής Εκπαίδευσης των διευθύνσεων δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης σε τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου λειτουργούν Επαγγελματικά Λύκεια ή Επαγγελ­ματικές Σχολές ή Σ.Ε.Κ., τουλάχιστον τρία συνολικά, ιδρύεται και λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Εκ­παίδευσης.

3. Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα­ταργούνται τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγ­γελματικής εκπαίδευσης.


Άρθρο 17
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανά­λογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Παι δαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα που αφο­ρούν τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με:

α) τον καθορισμό των κύκλων μαθημάτων, των τομέ­ων και των ειδικοτήτων,
β) την αντιστοιχία των κύκλων μαθημάτων με τους τομείς και των τομέων με τις ειδικότητες και τη διαδικα­σία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς ή στις ειδικότητες,
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τον εξοπλισμό των εργα­στηρίων κατά τομέα και ειδικότητα,
δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη χορήγηση υποτρο­φιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών,
ε) το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των τμημάτων υποδοχής της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
στ) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαι­δευτικών, που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές, σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση,
ζ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και των διδακτικών τετραμήνων, προκειμένου περί των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και το ωράριο λειτουργίας,
η) την ειδικότερη οργάνωση της μαθητικής ζωής και των σχολικών εκδηλώσεων,
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία τους.

2. Για τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμί­ζονται θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών.


Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στα Τ.Ε.Ε. που μετατρέπονται σε Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια ή Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, διατηρούν τις ορ­γανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση και καταλαμβά­νουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή στις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαι­δευτικοί, καθώς και οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για τους τυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά­ξεις για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.

2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στα μετατρεπόμενα Τ.Ε.Ε., καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή τις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρω­ση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευ­θυντές μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα.

3. Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν για τις τάξεις αυτές οι διατάξεις του ν. 2640/1998.

4.Εκπαιδευτικοί, που μέχρι την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος νόμου, έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε οργα­νικές θέσεις Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου και ανήκουν στους κλάδους θεολόγων, φιλολόγων, μαθη­ματικών, φυσικών, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής μετατάσσονται, μετά από αίτησή τους, από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές ορ­γανικές θέσεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν. Η μετάταξη αυτών γίνεται με κοι­νή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού και η τοποθέτησή τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους μετατασσόμενους καταβάλλονται, από την ημερομηνία μετάταξης, οι αποδοχές που προ­βλέπονται για τους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 20
Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής

1.α) Ο κλάδος ΠΕ 16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) διασπάται σε δύο κλάδους:ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής.
β) Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μου­σικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.»

2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.

3. Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διο­ρισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδί­κευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απο­λυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθμός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται κάθε φορά σε αυτά.

5.α) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης. Προκειμένου όμως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα μου­σικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτείται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύ­νανται να διορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπλη­ρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστή­ρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδίκευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό.
γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμ­βάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια. Για το διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτι­κών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο­γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄). Η παράγραφος 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/1985 καταργείται.

6. α) Για το διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις, κα­θώς και για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
β) Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μου­σικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοι­χων παραδοσιακών οργάνων. Με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.

7.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανε­ξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/ 1985. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολική μονάδα εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρεσία που είχαν οι εκπαι­δευτικοί στις 30.6.2004.
β) Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυ­χίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/1985, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχουν τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.


Άρθρο 21
Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικια­κής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.»

2. Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 αντικαθί­σταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ4.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Οι ως άνω πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται από το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδι­ωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρε­σίας και εξαιτίας αυτής.»

4.Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύοντες πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διορίζονται με τους τελευταίους πριν τη λήξη ισχύος των πινάκων διορι­σμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, άλλως ο διορισμός ακυρώνεται.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικα­θίσταται ως εξής:

«1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πλη­ροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώ­νουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περι­φερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θε­μελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλί­ας διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ίδιου ή πλησιέστερου δήμου των περιοχών ευθύνης της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρό­νος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.»


Άρθρο 22
Λοιπές ρυθμίσεις

1.Τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζο­νται σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογη­τών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών, δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύ­ονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.

2.Τα στοιχεία i και ii της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

« i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και
ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδες.»


Άρθρο 23
Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων, που έχουν συ­σταθεί με το ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) για την Ιερά Αρχιε­πισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και με το ν.δ. 1399 /1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου, μετατρέπονται σε θέσεις δι­οικητικών υπαλλήλων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των διακόνων, δέκα (10) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και τρεις (3) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, ως εξής:

Α) Για την Εκκλησία της Ελλάδος:

α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού σε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού,
β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Γυθείου και Οι­τύλου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού,
γ) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Γραμματέως,
δ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,
ε) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού,
στ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΔΕ Γραμματέως,
ζ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, σε θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού,
η) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Β) Για την Εκκλησία της Κρήτης:

α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων σε θέσεις Κλάδου ΔΕ Γραφέων,
β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού.
Για το προσωπικό που θα προσληφθεί στις παραπάνω θέσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄).


Άρθρο 24
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1010/1971 τρο­ποποιείται ως ακολούθως:

«1. Με ανάλογη κρατική επιχορήγηση, και μέχρι του ορί­ου που αυτή επιτρέπει, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει την οικονομική και λογιστική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Υπουρ­γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, μορφωτικών προγραμ­μάτων, μνημονίων μετά ξένων κρατών και αφορούν στην ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, καθηγητών, λοιπών επι­στημόνων, φοιτητών και μαθητών ή στη συμμετοχή σε διεθνείς μαθητικούς ή επιστημονικούς διαγωνισμούς και λοιπές δράσεις της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.»


Άρθρο 25
Το σημείο ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ι. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η μέριμνα και η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτών της Επαγ­γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επο­πτείας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής εκ­παίδευσης και κατάρτισης, εφόσον του ανατίθενται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ο Ο.Ε.Ε.Κ. μπο­ρεί να τις ασκεί και μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλου τρίτου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»


Άρθρο 26
Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) δύνανται να προσλαμβάνουν εκπαιδευτές και επιμορφωτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί­στου χρόνου, μερικής απασχόλησης έως είκοσι ώρες εβδομαδιαίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών και επι­μορφωτικών δραστηριοτήτων που παρέχουν στους υπό απεξάρτηση χρήστες. Αποκλείεται και είναι άκυρη η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις πλή­ρους απασχόλησης.


Άρθρο 27
Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτι­κού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.


Άρθρο 28
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο και τις βάσει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσί­ας περί γενικής εκπαιδεύσεως δημόσιας και ιδιωτικής και εκπαιδεύσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.