Γ2/3110/15.1.03 ΥΠΕΠΘ
Ισοτιμίες - αντιστοιχίες

Κατόπιν ερωτημάτων στην υπηρεσία μας σχετικά με τις αντιστοιχίες ειδικοτήτων πτυχιούχων σχολών -ΤΕΕ άλλων Υπουργείων για εγγραφή τους στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ (109390-Γ2-17/10/02 Υ.Α. ΦΕΚ 1381/τ. Β '/30.10.02) σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1. Τίτλοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ που αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται με πτυχία ΤΕΕ Α' κύκλου σπουδών του Ν. 2640/98 είναι τα πτυχία των εκπαιδευτικών μονάδων που λειτούργησαν υπό το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν. 1346/83 'και των ΤΕΕ του Ν. 2640/98. Προς αποφυγή λαθών μπορείτε να ζητάτε είτε βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, είτε ισοτιμία από το τμήμα ισοτιμιών (ΟΕΕΚ, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41-14234, Ν. Ιωνία, Αθήνα, τηλ. 210 2709145).
2. Τίτλοι της σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) που αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται με πτυχία ΤΕΕ Α' κύκλου σπουδών του Ν. 2640/98 είναι τα πτυχία εκπαιδευτικών μονάδων που λειτούργησαν υπό το ρυθμιστικό πλαίσιο του Π.Δ. 121/1988, με το οποίο εντάχθηκαν στο σύστημα εκπαίδευσης και τα πτυχία των ΤΕΕ του Ν. 2640/98 και όχι τα πτυχία βασικής εκπαίδευσης Σ.Τ.Ε.
Προς επιβεβαίωση μπορείτε να ζητάτε βεβαίωση ΣΤΕ ή ισοτιμία από το τμήμα ισοτιμιών του ΟΕΕΚ.
3. Τίτλοι σπουδών των σχολείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας είναι τα πτυχία ΤΕΕ που λειτούργησαν σύμφωνα με το Ν. 2640/98. Για προηγούμενους τίτλους πρέπει να ζητάτε ισοτιμία ή κατάταξη από το τμήμα ισοτιμιών του ΟΕΕΚ.
4. Τίτλοι σχολών μονοετούς φοίτησης εποπτείας του Υπουργείου Υγείας με προσόν εισαγωγής απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμοι με τίτλους σχολικών μονάδων τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.
5. Για τίτλους σπουδών από την αλλοδαπή απαιτείται αντιστοιχία μεν για τίτλους Γενικής Εκπαίδευσης, ισοτιμία δε για τίτλους τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης από τα Γραφεία Εκπαίδευσης ή το τμήμα ισοτιμιών του ΟΕΕΚ αντίστοιχα.
6. Για κάθε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να ζητάτε απόφαση του τμήματος ισοτιμιών του ΟΕΕΚ από τους ενδιαφερόμενους.

Γ2/2950/25.8.00 ΥΠΕΠΘ
Ισοτιμία τίτλων σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ)

Επειδή δεχόμαστε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων γύρω από την ισοτιμία τίτλων σπουδών των Τ.Ε.Ε. σας ενημερώνουμε ότι:
Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2640 του 98 τα ΤΕΕ ανήκουν στην δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι τους έχουν δυνατότητα απόκτησης μεταδευτεροβάθμιων τίτλων σπουδών (άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2640 του 98), ή και εγγραφής σε Τ.Ε.Ι. υπό τις προϋποθέσεις της παρ 6 του ίδιου άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι το πτυχίο Β' κύκλου ΤΕΕ αποτελεί τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμο με αυτόν του πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ΤΕΛ) και επομένως, επιτρέπει τη συμμετοχή των κατόχων του σε κάθε είδους διαγωνισμό του Δημοσίου, όπου ως τυπικό προσόν προβλέπεται η κτήση πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου.


Γ2/72613/10.7.02 ΥΠΕΠΘ
Χρήση σφραγίδας Χάγης σε πτυχία ΤΕΕ

Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι μπορεί να τίθεται ή σφραγίδα της Χάγης στα πτυχία ΤΕΕ Β' κύκλου, όσων πτυχιούχων ΤΕΕ επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, με την αναγραφή της διευκρίνησης ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΕ έχουν δικαίωμα εισαγωγής στα ελληνικά ΤΕΙ.

Δ2/8261/6.7.01 ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή, ερώτημα σε ποιών από τους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπ/σης ΤΕ01 ή ΔΕ01,. εντάσσονται οι αναπληρωτές που είναι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου των ΤΕΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 και της Υπουργικής Απόφασης Ε. 10537/2000 (ΦΕΚ Β΄ 633) προκύπτει ότι ο Α΄ κύκλος σπουδών των ΤΕΕ είναι αντίστοιχος με τις παλαιές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985, και ο Β΄ με τα παλαιά Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια των άρθρων 6 και 7 του Ν. 1566/1985 και τα πτυχία που απονέμονται είναι ισότιμα με αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ - ΕΠΛ αντίστοιχα, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 (ιθ) και (κ) του Ν. 1566/85 προκύπτει ότι στον κλάδο ΤΕ01 (πρώην ΑΡ1) υπάγονται οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, ενώ στον κλάδο ΔΕ01 (πρώην ΜΕ1) οι κάτοχοι πτυχίου τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής Σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι υποψήφιοι αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ01 αντίστοιχης ειδικότητας, ενώ οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ στον κλάδο ΤΕ01, σε αντίστοιχη του τομέα ειδικότητα.


86252/Γ2/2009 – ΦΕΚ 1525/Β/27.7.2009
Ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ε. με ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    Έχοντας υπόψη:
     1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
     2. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’) περί «Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
     3. Τις Διατάξεις των π.δ. 50/2008 περί «Φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 81 Α’) και π.δ. 51/2008 περί «Φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 82 Α’).
     4. Τα υπ’ αριθμ. 13/4.3.2009 και 33/15.6.2009 αποσπάσματα Πρακτικών της Επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ.
    5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
    6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
    7. Την υπ’ αριθμ. Στ5/5557/19.1.2009 (Β’ 68) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

     Καθορίζουμε την ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ν. 2640/1998 με τους τίτλους σπουδών των σχολικών μονάδων του ν. 3475/2006 ως εξής:
     1. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου σπουδών του ν. 2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα απολυτήρια και τα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006, λαμβανομένων, εν προκειμένω, αθροιστικά υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ.
     2. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου σπουδών του ν. 2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με το προσόν προαγωγής από την Πρώτη (Α’) τάξη της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.), αντίστοιχης ειδικότητας.
     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.