ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Μαρούσι, 18-06-2007
Αριθ. Πρωτ.
64338/Γ2       

Θέμα: «Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. ζ  του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-07-06) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τον καθορισμό του  ωραρίου  λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)  ως εξής:

Α)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ)

1.Πρωινός και απογευματινός κύκλος
α) Έναρξη λειτουργίας του  πρωινού κύκλου : 8:15 ‘
β) Έναρξη λειτουργίας του  απογευματινού κύκλου : 14 :15’
γ) Διάρκεια διδακτικών ωρών πρωινού και απογευματινού κύκλου   
45’,45΄,45΄,45’,40’,40’,40’
δ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 5’,10’,10’,10’,5΄,5’.

2.Εσπερινός Κύκλος
α) Έναρξη λειτουργίας:19:20’  
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών : 40΄,40΄,40΄40΄,35΄.
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα:0’,10’,10’.0’.

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΕΠΑ.Σ)
1.Πρωινός και απογευματινός κύκλος
α)Έναρξη λειτουργίας  πρωινού κύκλου : 8 :35’
β)Έναρξη λειτουργίας απογευματινού κύκλου:15:05’
γ)Διάρκεια διδακτικών ωρών πρωινού και απογευματινού κύκλου  45’,45΄,45΄,45’,45’
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα :10’,10’,10’,10΄.

Παρεκκλίσεις:

1.Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης και των Γραφείων Ε.Ε. μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τα προαναφερόμενα ωράρια λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, εφόσον αυτές δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους ή τη λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων, σε ό,τι αφορά τα παρακάτω και μόνο:
α)Την ώρα έναρξης της λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή από ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών.
β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου (20’) διάρκειας των διαλειμμάτων των εσπερινών σχολείων.
2.Οι ΕΠΑ.Σ. που συστεγάζονται και λειτουργούν στον ίδιο κύκλο λειτουργίας με ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.  εφαρμόζουν το ωράριο λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.
3. Για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. μπορεί η ώρα έναρξής τους να είναι η 19η ώρα , μετά από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των Γραφείων Ε.Ε. και με τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου μαθητικού συμβουλίου του σχολείου   με την προϋπόθεση ότι κατά τα άλλα θα τηρούνται οι διατάξεις αυτής της απόφασης.

Ο Υφυπουργός 

 Γεώργιος Καλός