Νομοθεσία που αφορά την λειτουργία του ΕΠΑ.Λ. και την ειδική αγωγή

<
Κατ.
Θέμα
Πρωτόκολο
Φ.Ε.Κ.
Απόφαση.
Αντιστοιχία Ειδικοτήτων για εγγραφές σε ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ
62346/Γ2 1/6/11
1348 τ.Β' 2011
Νόμος.
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό
117223/1
1615 τ.Β' 2010
Νόμος.
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και ξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
19/5/2010
71 τ.Α' 2010
Απόφαση.
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.
118842/Γ2 17/9/2008
 
Απόφαση.
Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους Δ.Ε & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
119052/Γ2  17/9/2008 
 
Απόφαση.
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΠΑΣ Τρικάλων
28118 / Γ2  4/ 3 / 08
 
Π.Δ..
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Σ.
51/2008
82/τ.Α/8-5-2008
Π.Δ.
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ.
50/2008
81/τ.Α/8-5-2008
Απόφαση
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν τις ΕΠΑ.Σ.
Γ2/148096/24-12-2007
ΦΕΚ 2511/2007 τ. Β΄
Απόφαση
Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
64321/Δ4/16 -05 -2008
 
Απόφαση
Πρόσληψη απόλυση ωρομισθίων (τροποποίηση)
67093/Δ2
954τ.Β' 22-5-2008
Απόφαση
Πρόσληψη απόλυση αναπληρωτών - ωρομισθίων
35557/Δ2
465τ.Β'17-3-2003
Απόφαση.
Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
64338/Γ2  18/6/07
 
Απόφαση.
Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους
36618/Γ2  30 -03-2007
 
Απόφαση.
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια
Γ2/80033/04-08-2006
126 / τ.Β' / 12-09-2006
Απόφαση
Καθήκοντα στελεχών εκπαίδευσης, καθηγητών και συλλόγου διδασκόντων
Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002

1340 τ. Β΄/2002

Απόφαση
Περι καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. και των Σ.Ε.
Γ2/6098/13-11-2001
 
Νόμος
Ωρες διδασκαλίας εκπαιδευτικών (Διευθυντές, υποδιευθυντές κ.τ.λ.)
1566/85
 
Απόφαση
Διατάξεις για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες
 
Απόφαση
Σχολικές διδακτικές επισκέψεις
Φ12/752/Γ1/866
954/τ.Β'/7-9-98

Σύμφωνα με κωδικοποίηση του ΥΠΕΠΘ (Φ.251/2437/B6 της 12-1-2010) ισχύει η παρακάτω νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄):