ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αθήνα, 30 -03-2007
Αριθ. Πρωτ. 36618/Γ2      

Θέμα: «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄),
 2. Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που περιλαμβάνεται στην αριθμ.  15/10-5-2006 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου,
 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

’ρθρο 1
Καθορισμός κύκλων μαθημάτων, τομέων
και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

 1. Στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής κύκλοι μαθημάτων:

      α)  Τεχνολογικός
β)  Υπηρεσιών
γ)   Ναυτικός

 1. Στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής τομείς :

 α)   Μηχανολογίας
β)   Οχημάτων
γ)    Ηλεκτρολογίας
δ)    Ηλεκτρονικής
ε)    Δομικών Έργων
στ)  Εφαρμοσμένων Τεχνών
ζ)    Πληροφορικής
η)   Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
θ)   Υγείας και Πρόνοιας
ι)     Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
ια)   Nαυτικού Πλοιάρχων
ιβ)   Ναυτικού Μηχανικών

  3.  Στην  Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής ειδικότητες :
α)    Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
β)    Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
γ)    Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
δ)    Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ε)    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
στ)   Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
ζ)    Σχεδιαστών Δομικών Έργων
η)    Γραφικών Τεχνών
θ)    Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ι)    Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ια)   Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
ιβ)   Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ιγ)   Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ιδ)   Βοηθών Νοσηλευτών
ιε)   Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
ιστ)  Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
ιζ)   Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
ιη)   Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
ιθ)   Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

’ρθρο 2
Αντιστοιχία κύκλων μαθημάτων με τους τομείς

 1. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του τεχνολογικού κύκλου είναι:

      α)  Μηχανολογίας
β)  Οχημάτων
γ)  Ηλεκτρολογίας
δ)  Ηλεκτρονικής
ε)   Δομικών Έργων
στ) Εφαρμοσμένων Τεχνών

2.  Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του κύκλου υπηρεσιών είναι:
α) Πληροφορικής
β) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
γ) Υγείας και Πρόνοιας
δ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 1. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του Ναυτικού Κύκλου είναι:  

α) Ναυτικού Πλοιάρχων
β) Ναυτικού Μηχανικών

’ρθρο 3
Αντιστοιχία τομέων με τις ειδικότητες

 1. Ο υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς τις ειδικότητες
α)Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
β) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

 1. Ο υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς την ειδικότητα
α) Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 

 1. Ο υπό στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς την ειδικότητα
α) Ηλεκτρολογικών  Εγκαταστάσεων

 1. Ο υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς τις ειδικότητες
α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
β) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

 1. Ο υπό στοιχείο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς την ειδικότητα
α) Σχεδιαστών  Δομικών Έργων

 1. Ο υπό στοιχείο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς την ειδικότητα
α) Γραφικών Τεχνών

 1. Ο υπό στοιχείο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί 

 προς την  ειδικότητα
α) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 1. Ο υπό στοιχείο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς τις ειδικότητες
α) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 1. Ο υπό στοιχείο θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

      προς τις ειδικότητες
α) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
β) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
γ) Βοηθών Νοσηλευτών 

 1.  Ο υπό στοιχείο ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  

       προς τις ειδικότητες
α)  Τεχνολογίας και Ελέγχου  Τροφίμων
β)  Έργων  Τοπίου και  Περιβάλλοντος 
γ)  Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

      11. Ο υπό στοιχείο ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  
προς την ειδικότητα  
α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

  
12.  Ο υπό στοιχείο ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας  αντιστοιχεί  
προς την ειδικότητα  
α) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

 

’ρθρο 4
Διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων ,στους τομείς και τις ειδικότητες

 1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

 

 1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα  που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους  Τομείς  Πλοιάρχων και   Μηχανικών τους οποίους  επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.
 1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

                

Η με αριθ. πρωτ. 80044/Γ2/ 04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1233/τ.Β΄/06-09-2006)  καταργείται. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

                                                     Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                       ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ