ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2008.
Αριθ. Πρωτ.   119052/Γ2    

                                   
ΘΕΜΑ: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".

Με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄) καθορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των  Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

1. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή της     ανωτέρω απόφασης.

2. Η σύνταξη των πινάκων αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε με κύριο στόχο την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και την αξιοποίησή του κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό.

3. Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά .

4. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 και την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β΄), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων και αποφασίζει, μετά από εισήγηση του προέδρου του, για τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες.

5. Είναι σκόπιμο να μην προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σε σχολεία του ίδιου ΠΥΣΔΕ μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές διδακτικές ανάγκες σε μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης, εφόσον οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

6. Σε καμία περίπτωση δεν δίνεται υπερωρία, αν υπάρχει εκπαιδευτικός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα.

7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο.

9. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους, να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων.

10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

11. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Δήμου. Όταν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους υπηρετώντας διάφορους υποστηρικτικούς θεσμούς (Ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα κ.λ.π.). Ειδάλλως, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ανατίθενται οι ώρες αυτών σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

12. Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στο ίδιο σχολείο και οι ώρες που υπολείπονται για συμπλήρωση του ωραρίου τους είναι ως άθροισμα μέχρι τρεις (3) και εφόσον δεν υπάρχει σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων για να συμπληρώσει το ωράριό του ο τελευταίος τοποθετηθείς, τότε παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

13. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β΄):

α. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997.   Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.
Στα δυσπρόσιτα σχολεία και σε σχολεία με γεωγραφικές - συγκοινωνιακές συνθήκες που δυσκολεύουν τη μετάβαση των εκπαιδευτικών ή σε ολιγομελή τμήματα που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης, η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων μπορεί  να διεξαχθεί από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κλάδου ΤΕ01, εφόσον έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και είναι υπεράριθμος.
Στις παραπάνω κατηγορίες σχολείων με ολιγομελή τμήματα δύναται να διδάξει μόνον ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ ή κλάδου ΤΕ01, ελλείψει εκπαιδευτικών του ενός ή του άλλου κλάδου αντίστοιχα.

β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.

γ. Η διδασκαλία των σχεδιαστικών μαθημάτων των τομέων των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαεπτά (17), διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2)  εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.
Η διδασκαλία όμως των σχεδιαστικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται από έναν  (1) εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

14. Ο εκπαιδευτικός που επιστρέφει από μακροχρόνια άδεια επανέρχεται στην οργανική του θέση.

Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ  KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ04.03

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΕ12.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.07

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.08

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝ. - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.10

ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ12.12

ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ12.13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.03

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.02

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ - KATEE

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - ΝΑΥΠ. ΤΕΙ. - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - KATEE

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - KATEE

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ17.11

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - KATEE

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.05

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.06

ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.14

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.19

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΤΕΧΝ. ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΤΕΧΝ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.28

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕ18.31

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΠΕ18.34

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.)

ΠΕ34

ΙΤΑΛΙΚΗΣ

ΠΕ42

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE01.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

TE01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

TE01.03

ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ

TE01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

TE01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

TE01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

TE01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

TE01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

TE01.09

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

TE01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

TE01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

TE01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

TE01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

TE01.14

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TE01.15

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ

TE01.17

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

TE01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

TE01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

TE01.22

ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ

TE01.23

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

TE01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

TE01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

TE01.27

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

TE01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

TE01.29

ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

TE01.30

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

TE01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

TE01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

TE01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

TE01.34

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

TE01.35

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

TE01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΕ01.01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ01.08

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΔΕ01.09

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΔΕ01.10

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ01.11

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΎΞΕΩΣ(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΔΕ01.12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ01.13

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ01.14

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΔΕ01.15

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

ΔΕ01.16

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΔΕ01.17

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΔΕ01.18

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ