ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2008.
Αριθ. Πρωτ.   118842/Γ2        

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
  2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  3. Τις υπ’ αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις  του  για  τις    αναθέσεις    των  μαθημάτων  του   Γυμνασίου,   του  Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.    
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (38 Α΄).
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

                                                                     

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Τροποποίση:

Γ2/140990/03-11-2008 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 2298 τ. Β΄ με θέμα Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ. Α.(ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

Έχοντας υπόψη:

………………………….

Αποφασίζουμε :

Τροποποιείται η υπ` αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) κατά το μέρος που αφορά στις αναθέσεις των εκπαιδευτικών, κλάδου ΤΕ01.

Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δύναται να ανατίθενται τα εργαστήρια ως πρώτη (Α΄) ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τέλος Τροποποίησης

 

γ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

 Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

   Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ν. Γλώσσα / Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Αρχές Οικονομίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ
II α. κύκλος Τεχνολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Τεχνολογίας

ΠΕ12, ΠΕ14.04, ΠΕ17

ΠΕ04
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30,36)

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03,04,05,07)
ΠΕ17 (01,02,03,06,07,11)

ΤΕ01.01

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική

Σ.Ε.Π. - Περιβάλλον Εργασίας

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17,   ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Α΄
Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ή ΓΡΑΣΥ, όπου υπάρχουν, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
3. Κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
5. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικού σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
Β΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
3. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Πιστοποιητικό σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
5. Πιστοποιητικό σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
6. Πιστοποιητικό σπουδών πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.
Γ΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.
Δ΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20.

II β. κύκλος Υπηρεσιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τεχνολογία & Ανάπτυξη

ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ12
ΠΕ17

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  (Θεσμοί &Πολιτικές)

ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ09

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική

Σ.Ε.Π. - Περιβάλλον Εργασίας

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17,   ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Α΄
Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ή ΓΡΑΣΥ, όπου υπάρχουν, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
3. Κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
5. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικού σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
Β΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
3. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Πιστοποιητικό σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
5. Πιστοποιητικό σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
6. Πιστοποιητικό σπουδών πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.
Γ΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.
Δ΄
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20.

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Νεοελληνική  Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική  Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)
ΠΕ18.18

ΠΕ12 (01,02,03, 08)
ΠΕ17 (01,05,11)

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)
ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ18.31
TE01 (02,03,04,09)

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

ΠΕ12 (04,07,08,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)
ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03, 07)

Τεχνολογία Κατεργασιών

ΠΕ12 (04,07,08,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΠΕ18.18
TE01 (02,03,04,09)

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03, 07)

TE01.06

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης
2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)
ΠΕ18.18

ΠΕ12 (01,02,03, 08)
ΠΕ17 (01,05,11)

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ18.31
TE01(02,03)

Συστήματα Αυτοκινήτου Ι

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.18

TE01.03

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

ΠΕ12. 05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ18.18

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία Ι

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01 (06,07)

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

TE01.06

Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία Ηλεκτρονικής

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,09,10*)
TE01 (06,07)

Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

* Hλεκτρολογικής κατεύθυνσης

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06)          

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Στοιχεία Φαρμακολογίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,06)

Στοιχεία Μικροβιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03)
ΠΕ18.07

ΠΕ04.04,ΠΕ14.06
TE01.29

Βασική Νοσηλευτική

ΠΕ14.06
ΠΕ18.10

ΠΕ18 (11,39)
ΠΕ14 (02,01)

Βρεφοκομία

ΠΕ18.33

ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ18 (10,11,39)
TE01.30

5. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γεωπονία & Ανάπτυξη

ΠΕ14.04
ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30)

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,13,14,30)

ΠΕ18 (15,16,17)
ΤΕ01 (32,33,34)

Περιβάλλον & Γεωργία

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΠΕ14.04
ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30)
ΤΕ01.36

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οικοδομικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Κτιριακά Έργα

ΠΕ12.01
ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12 (02,03)
ΠΕ17.11
TE01.05

Δομικά Υλικά

ΠΕ12 (01,02)
ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12.03
ΠΕ17.11

Τοπογραφία

ΠΕ12.03
ΠΕ17.11

ΠΕ12.01
ΠΕ17 (01,05)

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08
ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18 (27,28)

ΠΕ18 (01,26)

Στοιχεία Σύνθεσης

ΠΕ18 (26,27)

ΠΕ18 (01,28)

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

ΠΕ19
ΠΕ20

 

Λειτουργικά Συστήματα Ι

ΠΕ19
ΠΕ20

TE01.13

Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

ΠΕ19
ΠΕ20

TE01.13

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01.13

Βασικές Υπηρεσίες
Διαδικτύου

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01.13

Συντήρηση Υπολογιστών

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01.13

 

9. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτρονικά Υλικά & Σχεδίαση

ΠΕ12 (06,10)                  
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (03,07,09)
TE01.07

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)                

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07,09)
TE01.07

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17(04,08)                 

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03,07,09)
TE01.07

Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασσόμενου Ρεύματος

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)             

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07,10**)
TE01.07

Επικοινωνίες-Δίκτυα-Τεχνολογία Η/Υ

ΠΕ12 (06,10)        
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
ΠΕ19, ΠΕ20           

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση
** Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Γενικής Λογιστικής

ΠΕ09
ΠΕ18.03

ΠΕ18.02

Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας

ΠΕ09
ΠΕ18.35

ΠΕ18 (02,03,40)

Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα)

ΠΕ09

ΠΕ18.03,
ΠΕ19
ΠΕ20
TE01 (10,11)*

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

ΠΕ09

ΠΕ13
ΠΕ18 (02,03,35,40)

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου

ΠΕ13

ΠΕ09
ΠΕ18.02

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

ΠΕ09
ΠΕ18.19

ΠΕ03
ΠΕ18.03

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18.35

ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03)

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

ΠΕ18.02

ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
ΤΕ01.10

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ.

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων -ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

I α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Α΄ ΟΜΑΔΑ


ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική  Γλώσσα

ΠΕ02

 

Μαθηματικά Ι

ΠΕ03

 

Φυσική Ι

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05)
ΠΕ12.10

Β΄ ΟΜΑΔΑ


ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική  Γλώσσα

ΠΕ02

 

Μαθηματικά ΙΙ

ΠΕ03

 

Φυσική ΙΙ

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

I β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου

ΠΕ02

 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι

ΠΕ09

ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ18.03

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

Βιολογία Ι

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Βιολογία ΙΙ

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ04 (02,04,05)

   I γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ12.11
ΠΕ17.10*

Μηχανουργική Τεχνολογία

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11
ΠΕ18.18
TE01 (02,03,04,09)

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού 

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

TE01.04

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

TE01.02

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

 

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

1.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.04

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.04

Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΤΕ01 (04,06)

Συμπιεστές

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.04

Σχέδιο ειδικότητας

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01 (01,04)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης


2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ12.11

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18 (18,32)

TE01 (02,03)

Συστήματα Αυτοκινήτου II

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.18

TE01.03

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)
ΠΕ18.18

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

3.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία ΙI

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10*)
TE01.06

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

TE01.06

Αυτοματισμοί και Συστήματα
Αυτόματου Ελέγχου

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10*)
TE01.06

*Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νοσηλευτική

ΠΕ14 (06,01)
ΠΕ18.10

ΠΕ18 (11,39)

Χειρουργική - Τεχνική Χειρουργείου

ΠΕ14 (01,02,06)
ΠΕ18.10

ΠΕ18.11

Στοιχεία Γυναικολογίας - Μαιευτικής και Παιδιατρικής

ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ18.11

ΠΕ18.10

Στοιχεία Νευρολογίας - Ψυχιατρικής

ΠΕ14 (01,06)

ΠΕ14.02
ΠΕ18 (10,11,39)

Στοιχεία Παθολογίας

ΠΕ14 (01,06)

ΠΕ14.02
ΠΕ18 (10,11)

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06)          

ΠΕ18 (07,10,21,25)

                                                                                                                                               
4.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κλινική Βιοχημεία

ΠΕ14.01
ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02,03,06)

Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας

ΠΕ14.01
ΠΕ18.07

ΠΕ14 (06,02)
ΠΕ18.10
ΤΕ01.29

Στοιχεία Ανοσολογίας

ΠΕ14.01
ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02,03,06)

Μικροβιολογία

ΠΕ14.01
ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02,03,06)
TE01.29

Οργάνωση Εργαστηρίων
και Τεχνολογία Οργάνων

ΠΕ17.09
ΠΕ18.07

ΠΕ14 (01,03)
ΤΕ01.29

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06)          

ΠΕ18 (07,10,21,25)

4.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

ΠΕ18.33

ΠΕ08
ΠΕ18.09
ΤΕ01.30

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

ΠΕ18.33

ΠΕ18.09

Μουσική - Μουσικοκινητική Αγωγή

ΠΕ16.01
ΠΕ18.33

 

Στοιχεία Γενικής και
Εξελικτικής Ψυχολογίας

ΠΕ18.33

ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ18.09

Αισθητική Αγωγή - Θεατρικό Παιχνίδι

ΠΕ18 (33,41)

 

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

ΠΕ18.33

ΠΕ02

Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος

ΠΕ18.33

ΠΕ18.09
ΤΕ01.30

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06)          

ΠΕ18 (07,10,21,25)

 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυτική Παραγωγή

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33)

Ζωική Παραγωγή

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (13,14)

ΠΕ18 (12,15,17,30)

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΤΕ01.35

Φυτοπροστασία

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33)

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04
ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15, 30,36)
TE01.36

5.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30,36)
ΤΕ01.33

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (13,14,36)
ΤΕ01.34

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,30)

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,30)

Συσκευασία Τροφίμων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,30)

5.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαμόρφωση Τοπίου

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,15,16, 30)
ΤΕ01.32

Αρδευτικά Δίκτυα

ΠΕ14.04
ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)
ΤΕ01.35

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)
ΤΕ01.35

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33)

Φυτά Κηποτεχνίας

ΠΕ14.04
ΠΕ18.12

ΠΕ18.30
ΤΕ01 (32,33)

Εφαρμογές Η/Υ – Σχεδιασμός

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,16,30)
ΤΕ01.32*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

ΠΕ12 (01,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

ΠΕ12.02

Τοπογραφικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

ΠΕ12.02

Πολεοδομία

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Ο Η/Υ στο Χώρο των
Δομικών Έργων

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Οικοδομική

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

7.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08
ΠΕ12.02
ΠΕ18 (26,27)

ΠΕ18 (01,28)
ΤΕ01.14

Γραμμικό Σχέδιο - Εικονογράφηση

ΠΕ18 (01,26)

ΠΕ08
ΠΕ18 (27,28)
ΤΕ01.14

Ιστορία των Τεχνών

ΠΕ08
ΠΕ12.02
ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18.01

Γραφιστικές Εφαρμογές

ΠΕ18 (01,26)

ΤΕ01.14

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΠΕ18 (01,26)

ΤΕ01.14

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων

ΠΕ18 (01,26)

ΤΕ01.14

Ιστορία Γραφικών Τεχνών

ΠΕ18 (01,26)

ΠΕ08

Γραμματογραφία

ΠΕ18 (01,26)

ΠΕ18.27
ΤΕ01.14

 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Δομημένος Προγραμματισμός

ΠΕ19
ΠΕ20

 

Δίκτυα Υπολογιστών II

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01.13

Λειτουργικά Συστήματα II

ΠΕ19
ΠΕ20

TE01.13

Βάσεις Δεδομένων

ΠΕ19
ΠΕ20

TE01.13

Στοιχεία Προγραμματισμού
σε Γραφικό Περιβάλλον
(Visual Programming)

ΠΕ19
ΠΕ20

 

Εφαρμογές Πολυμέσων

ΠΕ19
ΠΕ20

TE01.13

9. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

9.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
TE01.07

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
TE01.07

Συλλογή Μεταφορά και
Έλεγχος Δεδομένων

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Η/Y

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

9.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
TE01.07

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*
TE01.07

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

 

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05*

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

ΠΕ09

ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ18.03

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ09
ΠΕ18.02

ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)

Αγγλικά (Οικονομική Ορολογία)

ΠΕ06

 

Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών

ΠΕ09
ΠΕ18.03

ΠΕ18 (35,40)

Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕ10
ΠΕ13

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,35,40)

Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων

ΠΕ18.02

ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)

Λογιστικές Εφαρμογές - Γ΄ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΠΕ09
ΠΕ18.03

ΠΕ18 (35,40)
ΤΕ01.11

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

ΠΕ18.02

ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
ΤΕ01.10

 

10.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

ΠΕ09

ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ18.03

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ09
ΠΕ18.02

ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΠΕ18.35

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
ΤΕ01 (10,11)

Τουριστικό Marketing

ΠΕ09
ΠΕ18 (35,40)

ΠΕ18 (02,03)

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα

ΠΕ18.35

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
ΤΕ01 (10,11)

Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18.35

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)

 

δ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων -ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.

8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33)

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΤΕ01.35

Φυτά Κηποτεχνίας

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33)

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33,35)

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)
ΤΕ01.32

                       

 

13. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)  

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,06)

Φαρμακευτική Χημεία

ΠΕ14.03

ΠΕ14.01

Συνταγολογία - Νομοθεσία-Βιβλία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Φαρμακευτική Τεχνολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,04)

 

14. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)  

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Αισθητική Σώματος I

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

 Αισθητική Προσώπου I

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Στοιχεία Δερματολογίας

ΠΕ14.01

ΠΕ18.04

Κοσμετολογία

ΠΕ18.04

ΠΕ14.03

Σχέδιο και Χρώμα - Μακιγιάζ I

ΠΕ18.04

ΤΕ01 (19,20)

15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

ΠΕ18 (05,37)

ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ18.10

Εργαστήριο Κομμωτικής I

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Οργάνωση Κομμωτηρίου

ΠΕ18.05

ΠΕ18.04

Υγιεινή Κόμης και Τριχωτού της Κεφαλής - Τοξικολογία

ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ18.05

ΠΕ14.03
ΠΕ18.04

Γαλλική Ορολογία

ΠΕ05

 

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

ΠΕ18.05

ΠΕ18.04

17. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.32

ΠΕ12.11
ΠΕ17.10*

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10**)

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

 

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

TE01(02,04)

Θέρμανση

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11
ΠΕ17.10*

Θερμικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11
ΠΕ17.10*
TE01 (02,04)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης
**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

21. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία I

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10*)
TE01.06

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

TE01.06

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Οικιακών Συσκευών

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΤΕ01.06

Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία Ηλεκτρονικής

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10*)

Μηχανουργικές Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11
ΠΕ18 (18,31)
TE01.02

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.32

ΠΕ12.11
ΠΕ17.10*

Τεχνολογία Κατεργασιών

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11
ΠΕ18 (18,31)
ΤΕ01.02

Υλικά και Κατασκευή Υδραυλικών Δικτύων

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01 (02,04)

Υλικά και Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01 (02,04)

Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

 

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,10**)
ΤΕ01.06

Σχέδιο

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01 (01,02)

 *Μηχανολογικής κατεύθυνσης
**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης  

B΄ ΤΑΞΗ

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

ΠΕ14.04
ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)

Φυτοπροστασία

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΤΕ01 (32,33)

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33,35)
ΠΕ18.15

Εφαρμογές Αρδευτικών
Δικτύων στην Κηποτεχνία 

ΠΕ14.04
ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)
ΤΕ01.35

Κηποτεχνικές Εφαρμογές

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33,35)
ΠΕ18.15

Η/Υ και Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (15,16), ΠΕ14.05
ΤΕ01 (32,33)*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

13. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,06)

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14.(04,01,02)

Στοιχεία Τοξικολογίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Κοσμετολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ18.04

Φαρμακευτική Τεχνολογία

ΠΕ14.03

 

14. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αισθητική Σώματος IΙ

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Αισθητική Προσώπου IΙ

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Στοιχεία Αισθητικής
Χειρουργικής

ΠΕ14.01
ΠΕ18.04

 

Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

ΠΕ18.04

ΠΕ14.01

Κινησιολογία

ΠΕ18.(24,25)

ΠΕ18.04

Μακιγιάζ IΙ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05
ΤΕ01 (19,20)

Μανικιούρ - Πεντικιούρ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05
ΤΕ01 (19,20)

15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εργαστήριο Κομμωτικής IΙ

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Μακιγιάζ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05
ΤΕ01 (19,20)

Μανικιούρ - Πεντικιούρ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05
ΤΕ01 (19,20)

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Σχέδιο Κομμώσεων και Χρώμα

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Γαλλική Ορολογία

ΠΕ05

 

17. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

 

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.02

Συντήρηση και Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.02

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02,06,10*)

 

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06,10*)

 

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

21. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία IΙ

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 06,10)
ΠΕ17 (04,08,10)
ΤΕ01.06

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΠΕ12 05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ17.10*

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

ΠΕ12 05
ΠΕ17 (03,07)

ΤΕ01.06

Συστήματα Αυτοματισμών

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 06,10)
ΠΕ17 (04,08,10)
ΤΕ01.06       

Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

 

* Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης.

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Συσκευές Αερίου Καυσίμου

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

 

Λέβητες και Βιομηχανικοί Καυστήρες Αερίου

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

 

Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού και Ελέγχου

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια Εργασίας

ΠΕ13

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)