Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2640/98 (ΦΕΚ Α` 206) που αφορά την <<Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>>.
2. Την Γ2/4321/26.10.88 Υ.Α. (808-Β) που καθορίζει θέματα λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.
3. Το Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α`) που αφορά τη <<Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις>>.
4. Το Π.Δ. 398/95 (ΦΕΚ 223/31.10.95) που αφορά τον <<Καθορισμό προσόντων κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης>>.
5. Την ανάγκη επίλυσης ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από τον κανονισμό λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. που ισχύει έως σήμερα
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασης Γ2/4321/26.10.88 ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα Τ.Ε.Ε. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.
Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Σ.Ε.Κ. γ) οι υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.
1. Διευθυντής σε κάθε σχολικό εργαστηριακό κέντρο (Σ.Ε.Κ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.
2. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. επιλέγεται Υποδιευθυντής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Υπ/ντές των σχολικών μονάδων.
3. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του Τ.Ε.Ε., στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο.
4. Υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης με τη γενικότερη κατεύθυνση των εργαστηρίων του τομέα με βαθμό Α`. Εφ` όσον δεν υπάρχει, επιλέγεται άλλος εκπαιδευτικός του τομέα με βαθμό Β`.
Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα από τα εργαστήρια του τομέα.
5. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του Σ.Ε.Κ. ή του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 4, περιπτώσεις β` και γ του άρθρου 10 του Ν.1566/1985.
6. Οι διδάσκοντες με αποκλειστική ή μερική διάθεση στα εργαστήρια του Σ.Ε.Κ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν το σύλλογο των διδασκόντων, του οποίου προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν αυτός λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
7. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του συλλόγου διδασκόντων του Σ.Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συλλόγους των διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
8. Ο σύλλογος διδασκόντων Σ.Ε.Κ. έχει τις εξής συγκεκριμένες αρμοδιότητες:
α) Προτείνει στο διευθυντή τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.
β) Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κατεύθυνσης στον αντίστοιχο τομέα.
γ) Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο Σ.Ε.Κ. και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται.
δ) Προτείνει στο διευθυντή για την κατανομή των εργασιών του Σ.Ε.Κ. μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας πρότασης, την απόφαση κατανομής εργασιών την παίρνει ο Δ/ντης του Σ.Ε.Κ.
ε) Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, μετά το τέλος των τετραμήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση με τα προγράμματα των σχολείων και προτείνει λύσεις.
Το διδακτικό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. συμμετέχει στους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν. Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος μιας σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί του Σ.Ε.Κ. ασχολούνται με την άσκηση μαθητών άλλου σχολείου, συμμετέχουν στον σύλλογο μόνο μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του Σ.Ε.Κ.
Για γενικότερα ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται στις σχολικές μονάδες που είναι αρμόδιες για να αποφασίσουν.
στ) Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του Σ.Ε.Κ. και των σχολικών μονάδων με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής.
ζ) Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων.
η) Εισηγείται στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων.
θ) Αναλαμβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών κάθε τομέα, με έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του.
9. Κάθε Σ.Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα ανήκει σε ξεχωριστή σχολική επιτροπή από τυχόν άλλα Σ.Ε.Κ. της ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

Άρθρο 2

Καθήκοντα διευθυντών Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων Σ.Ε.
1. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εκπροσωπεί το Σ.Ε.Κ. σ` όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και ασκεί επιπλέον τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:
α) Σε συνεργασία με τα σχολεία που εξυπηρετεί το Σ.Ε.Κ. καθορίζει τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.
β) Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των μαθητών και η διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ώστε οι χώροι να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα εξαερισμού και πυρόσβεσης και με τα εργαστηριακά όργανα που απαιτούνται, σε ικανό αριθμό, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασκήσεων.
γ) Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και προτείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τομέα.
δ) Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. Ο κανονισμός αυτός είναι συμβατός με το νομοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει και πρέπει να δημοσιευθεί με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
ε) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηρίων και των συναφών προγραμμάτων διεξαγωγής των εξετάσεων, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί.
στ) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη προγράμματος εφημεριών του Σ.Ε.Κ.
ζ) Υλοποιεί τις προτάσεις του συλλόγου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων, που η κατασκευή τους υποβοηθά τους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων.
η) Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέματα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.
θ) Έχει την εποπτεία για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και αναθέτει αυτή στο διδακτικό προσωπικό ή στους συντηρητές του Σ.Ε.Κ., με σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.
ι) Έχει την εποπτεία για την επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισμού του Σ.Ε.Κ. και αναθέτει αυτή, ανάλογα με τη σοβαρότητα, και τις υπάρχουσες δυνατότητες στο προσωπικό του Σ.Ε.Κ. Ακόμη εισηγείται την ανάθεση της επισκευής σε τρίτους.
ια) Έχει την εποπτεία και αναθέτει την τήρηση αρχείου εξοπλισμού των εργαστηρίων των τομέων σχετικά με τις ποσότητες και την κατάσταση λειτουργίας τους.
ιβ) Έχει την εποπτεία και αναθέτει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων και στους κοινόχρηστους χώρους.
ιγ) Συγκροτεί από το προσωπικό των εργαστηρίων επιτροπές προμηθειών και παραλαβής εξοπλισμού ή άλλου υλικού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εργαστηρίων και επιτροπές απογραφής εξοπλισμού, καθώς και επιτροπές απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισμού.
ιδ) Ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων.
ιε) Καθοδηγεί και βοηθά το προσωπικό του Σ.Ε.Κ., με σκοπό την αρμονική συνεργασία του και την καλύτερη εκτέλεση του έργου του.
ιστ) Έχει την ευθύνη και επιβλέπει τη λειτουργία Τομέα, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει οριστεί υπεύθυνος στην αντίστοιχη θέση.
ιζ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων του Σ.Ε.Κ., στις σχολικές μονάδες, σχετικά με τις υπερωρίες του προσωπικού του Σ. Ε. Κ., για την κίνηση της διαδικασίας πληρωμής.
ιη) Εισηγείται για θέματα που αφορούν μαθητές που ασκούνται στο Σ.Ε.Κ., στη σχολική μονάδα, από την οποία προέρχεται ο μαθητής.
ιθ) Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Σ.Ε.Κ.
κ) Εισηγείται στην σχολική επιτροπή που ανήκει το Σ.Ε.Κ. για την εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού και υλικών που υπάρχουν στο Σ.Ε.Κ. ή την παραχώρησή τους στον Ο.Δ.Δ.Υ.
κα) Συντάσσει έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους προς την αρμόδια υπηρεσία, σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα των εργαστηρίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων.
κβ) Συμμετέχει στη σχολική επιτροπή του Σ.Ε.Κ.
κγ) Μεριμνά για τη διάθεση του εργαστηριακού εξοπλισμού από δημόσιους φορείς ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς ή άλλους φορείς, εφ όσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής.
κδ) Υποβάλλει προτάσεις για νέο εργαστηριακό εξοπλισμό προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω του γραφείου εκπαίδευσης ή προς κάθε άλλο αρμόδιο φορέα μέσω της σχολικής επιτροπής.
2. Ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου (Σ.Ε.) ασκεί καθήκοντα ανάλογα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 3

Καθήκοντα Υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ..
Ισχύουν τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις για στους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Καθήκοντα Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηρίων.
1. Ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων του Σ.Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα:
α) Οργανώνει και προγραμματίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που είναι ενταγμένα στον τομέα του, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και στους δυνατότητες του εξοπλισμού των εργαστηρίων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα και καταθέτει τον προγραμματισμό στο Διευθυντή του Σ.Ε.Κ., στην αρχή του σχολικού έτους.
β) Ελέγχει και υποβοηθά, σε συνεργασία με τον οικείο σχολικό σύμβουλο τους εκπαιδευτικούς του Τομέα, για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους, την εφαρμογή καταλλήλων εκπαιδευτικών μεθόδων και την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.
γ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που γίνονται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα από το προσωπικό του Σ.Ε.Κ.
δ) Επιβλέπει και καθοδηγεί στους εργασίες επισκευής του εξοπλισμού των εργαστηρίων.
ε) Φροντίζει και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του εξοπλισμού των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τομέα.
στ) Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τομέα.
ζ) Ενημερώνει σε σχετική έκθεση το Διευθυντή, σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το μήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους και κάνει προτάσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ή ανανέωση του εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Τομέα. Για το επόμενο σχολικό έτος ή όταν ζητηθεί από το Διευθυντή του Σ.Ε.Κ.
η) Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε εργαστήρια του Τομέα του, όταν απουσιάζουν και αναφέρει σχετικά στο Διευθυντή.
θ) Υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Σ.Ε.Κ. ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει μετά από πρότασή του από το σύλλογο διδασκόντων του Σ.Ε.Κ.
ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου.
2. Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Σ.Ε. ασκεί καθήκοντα ανάλογα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 5

Καθήκοντα Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.
1. Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης:
α) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και χρήσης του.
β) Ελέγχει τακτικά όλο τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και χωρίς καθυστέρηση αναφέρει στον Υπεύθυνο Τομέα για τυχόν βλάβες και απώλειες. Τηρεί βιβλίο συμβάντων.
γ) Τηρεί το αρχείο του εξοπλισμού του εργαστηρίου κατεύθυνσης σχετικά με στους ποσότητες και την κατάστασή του.
δ) Τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του εργαστηρίου και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού. Σε περίπτωση βλάβης αναλαμβάνει προσωπικά την αποκατάστασή τους σε συνεργασία με τους τεχνίτες συντήρησης ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (δημοτική αρχή, εξειδικευμένους εξωτερικούς τεχνίτες κλπ), χαρακτηρίζοντας τα αίτια που την προκάλεσαν και αναφέρει σχετικά στον υπεύθυνο του Τομέα.
ε) Ασκεί καθήκοντα εφημερεύοντα καθηγητή, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του Σ.Ε.Κ.
στ) Στην περίπτωση που, ορίζονται δύο ή τρεις υπεύθυνοι σ` ένα εργαστήριο κατεύθυνσης, αυτοί θεωρούνται συνυπεύθυνοι στην άσκηση των καθηκόντων τους.
ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους εργαστηρίων και κατεύθυνσης.
2. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου χρεώνεται τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Καταγράφει με χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο σε καταστάσεις ή καρτέλες τα διάφορα μηχανήματα, τα εργαλεία και άλλο εξοπλισμό και φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου και τη συμπλήρωση ή την ανανέωσή του.
3. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης του Σ.Ε.Κ. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εφ` όσον υπάρχουν, ή αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στο Σ.Ε.Κ., καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας τους, που διαρκεί τουλάχιστον δύο πλήρη σχολικά έτη ή προκειμένου για τον αναπληρωτή όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.
4. Το υποχρεωτικό ωράριο του υπεύθυνου εργαστηρίου του Σ.Ε.Κ. μειώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
5. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους σχολικών εργαστηρίων.
6. Συμμετέχει σε επιτροπές προμήθειας και παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισμού των εργαστηρίων.
7. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου συμβάντων του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου, μετά το πέρας του ημερήσιου ωραρίου τους.

Άρθρο 6

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.
Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Σ.Ε.Κ. από τα Τ.Ε.Ε. για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, σε συνεργασία των Δ/ντών των Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούνται από το Σ.Ε.Κ. και των Δ/ντών των Σ.Ε.Κ. Έχουν όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιπλέον:
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο Σ.Ε.Κ. διδάσκουν σ` όλους τους μαθητές που ασκούνται στο Σ.Ε και όχι μόνο σ` αυτούς που προέρχονται από τη σχολική μονάδα που έχουν οργανική θέση, σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα και τον προγραμματισμό του τομέα.
β) Το μάθημα που θα διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του Σ.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ) Είναι συνυπεύθυνοι με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.
δ) Είναι συνυπεύθυνοι στη χρέωση, διατήρηση και χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου που διδάσκουν.
ε) Φροντίζουν για την έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και για την προετοιμασία του εργαστηρίου, ώστε να μην παρακωλύεται η διεξαγωγή των ασκήσεων.
στ) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ., εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας τις οδηγίες του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ. του Υποδιευθυντή ή τω υπευθύνων Τομέων και σε κάθε περίπτωση απευθύνονται στα όργανα του Σ.Ε.Κ. Σε περίπτωση μερικής διάθεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει στο Σ.Ε.Κ. και μετά από συνεννόηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
ζ) Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής καταστροφής και διαγραφής εξοπλισμού.
η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων μαθητών στα ημερήσια απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν και της καταχώρισης της διδαχθείσας ύλης στα βιβλία ύλης της σχολικής μονάδας που ανήκουν οι μαθητές. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, οι απουσίες καταχωρούνται σε ημερήσια απουσιολόγια του Σ.Ε.Κ., τα δε πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή του Σ.Ε.Κ.
θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συμβάντων που τηρείται για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει συμβεί στον εργαστηριακό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και σημειώνουν τα αίτια που την προκάλεσαν.
ι) Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Τομέα και εργαστηρίου για τον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
ια) Ασκούν καθήκοντα εφημερεύοντα καθηγητή σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του Σ.Ε.Κ.
ιβ) Συνοδεύουν τους μαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Συμμετέχουν σε εκδρομές των σχολικών μονάδων, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς και εφόσον δε δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα του Σ.Ε. Κ., και δεν κωλύεται η λειτουργία του για τη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλες σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό.

Άρθρο 7

Καθήκοντα Δ.Ε.
Ο κλάδος ΔΕ 1, ασκεί τα εξής καθήκοντα :
α) Παρευρίσκονται στα εργαστήρια της ειδικότητας τους και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων.
β) Συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό για τον οποίο έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
γ) Επισκευάζουν όλο τον εργαστηριακό εξοπλισμό από τον οποίο εξυπηρετείται το Σ.Ε.Κ., όπου έχει εγκατασταθεί και τις εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Κ., όταν τους ανατίθεται από το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή ή τον υπεύθυνο Τομέα του Σ.Ε.Κ.
δ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.

Άρθρο 8

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.
1. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. λειτουργεί γραμματεία στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στις σχολικές μονάδες.
2. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου Τ.Ε.1, καθώς και τεχνίτες συντήρησης και καθαρίστριες σύμφωνα με στους §8 και 9 του άρθρου 19 του Ν.1566/85.
3. Ο νυκτοφύλακας συγκροτήματος που στεγάζεται το Σ.Ε.Κ. έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα της φύλαξης των εργαστηρίων.

Άρθρο 9

Συνεργασία Σ.Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες.
1. Με πρωτοβουλία του διευθυντή του Σ.Ε.Κ. συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τακτικά μία στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε το ζητήσει ένας από τους διευθυντές.
2. Στους συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται τα θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. που έχουν σχέση με τις σχολικές μονάδες.
3. Οι Δ/ντές των Τ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Δ/ντή του Σ.Ε.Κ. προγραμματίζουν και εισηγούνται με κοινό έγγραφο, για τους Τομείς τα τμήματα και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά και απαιτούν εργαστηριακή κάλυψη, μετά από κοινή συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. Μετά από διαφωνία των σχολείων, Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ., αποφασίζει ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε. ή ο Δ/ντής της Δ/βάθμιας Εκπ/σης.
4. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τα Τ.Ε.Ε. ενημερώνουν εγγράφως το Σ. Ε. Κ. για τα τμήματα, τον αριθμό των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους που θα εργαστούν στα εργαστήρια των Σ.Ε.Κ. Αποστέλλουν δε καταστάσεις με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο - διεύθυνση - τηλέφωνο).
5. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων ρε κάθε Τ.Ε.Ε., στις ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας Τ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Κ. αποφασίζει ο Προϊστάμενος του Γραφείου ή της Δ/νσης εφ όσον δεν υπάρχει.
6. Το κάθε Τ.Ε.Ε. προκειμένου να υπολογίσει τα κενά των εκπαιδευτικών θα λαμβάνει υπόψη του και την ενυπόγραφη πρόταση του Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 10

Συνεργασία Σ.Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ.
1. Στα Σ.Ε.Κ. εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με τους κανονισμούς λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. που ισχύουν και για τους μαθητές των Τ.Ε.Ε. (άρθρο 9).
2. Για την άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. στα Σ.Ε.Κ. ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει την ευθύνη μεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης εξοπλισμού ή υλικών (αναλώσιμων ή μη) στο Σ.Ε.Κ. από το οποίο εξυπηρετείται και είναι επί πλέον απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματός του.
3. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων, σε κάθε Ι.Ε.Κ. στις ημέρες της εβδομάδας.
4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εφ` όσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., ορίζεται υπεύθυνος του Σ.Ε.Κ. ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Σ.Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Σ.Ε.Κ. και απόφαση της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του.

Άρθρο 11

Διδασκαλία Μαθημάτων (Θεωρία - Εργαστήριο)
Για: α) την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων, β) την ασφάλεια των μαθητών, γ) την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού, δ) την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, ε) τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο διδακτικό έργο, στ) το ενιαίο της σχολικής ζωής, της διδακτικής μεθόδου και των παιδαγωγικών αρχών και ζ) τη μείωση των επικαλύψεων, η διδασκαλία των μαθημάτων καθορίζεται σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας κάθε εργαστηριακού μαθήματος που η διδασκαλία του γίνεται στο Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 12

Συμπεριφορά Μαθητών
1. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή ή μαθητών ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. μπορεί να τον ή τους απομακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ημέρας του παραπτώματος. Κατόπιν ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής ή οι μαθητές για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων στο Σ.Ε.Κ.
2. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να τον απομακρύνουν από το εργαστήριο.

Άρθρο 13

Γενικές Διατάξεις
1. Τα εργαστήρια κατεύθυνσης εντάσσονται σε τομέα εργαστηρίων.
2. `Οπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια κατεύθυνσης του ίδιου τομέα, στον ίδιο χώρο , θεωρούνται ένα εργαστήριο.
3. Για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ώρες την εβδομάδα. Αν δεν είναι, εντάσσεται μαζί με άλλο εργαστήριο με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ώστε συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιμέρους εργαστηρίων να μην υπερβαίνουν το τριανταπεντάωρο (35ωρο) της διδακτικής απασχόλησης του εργαστηρίου.
4. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανάγκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 70 ώρες εβδομαδιαία (πρωί και απόγευμα) δύναται να δημιουργηθεί και άλλο.
5. Η ευθύνη του εξοπλισμού κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. ή το Σ.Ε.
Για τη δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου σε ένα Τ.Ε.Ε. απαιτείται και η σύμφωνη πρόταση του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ., εάν υπάρχει στην ίδια διεύθυνση.
Για τη λειτουργία ενός Σ.Ε. - Τ.Ε.Ε. απαιτείται η σύμφωνη πρόταση του προϊστάμενου Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του προϊστάμενου Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τα εργαστήρια του Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε., καθώς και οι τομείς στους οποίους εντάσσονται είναι :


Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

01 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

1.

0101

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2.

0102

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

3.

0103

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4.

0104

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.

0105

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

6.

0106

ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

7.

0107

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

8.

0108

CNC

02         ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

9.

0201

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

10.

0202

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11.

0203

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

03         ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

12.

0301

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

13.

0302

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

14.

0303

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

15.

0304

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

04 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

16.

0401

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

17.

0402

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

18.

0403

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

19.

0404

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

20.

0405

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

21.

0406

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

22.

0407

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

05         ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

23.

0501

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

06 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

24.

0601

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

07         ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑ/ΝΤΟΣ

25.

0701

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑ/ΝΤΟΣ (ΒΑΣΙΚΟ)

26.

0702

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

27.

0703

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

08         ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

28.

0801

ΙΑΤΡΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

29.

0802

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

30.

0803

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

31.

0804

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

32.

0805

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

33.

0806

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

34.

0807

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

09         ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

35.

0901

ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

10         ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

36.

1001

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

37.

1002

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

11         ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

38.

1101

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

39.

1102

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ *

12         ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

40.

1201

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

41.

1202

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

* Το εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των άλλων Τομέων εκτός αυτού της Πληροφορικής για τη διδασκαλία του λογισμικού τους.
Παρατήρηση : Για την ειδικότητα των Β. Φαρμακείων θα χρησιμοποιηθεί το Ιατρικό - Βιολογικό εργαστήριο.
6. Αν υπάρχουν τρία (3) με πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τομείς του πίνακα, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος τομέα, αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) υπεύθυνοι Τομέων στον ίδιο Τομέα.
7. Υπεύθυνος Τομέα επιλέγεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε περισσότερους από έναν τομείς του πίνακα εργαστηρίων.
8. Μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλογα με τις δυνατότητες των εργαστηρίων, είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση μαθητών Γυμνασίων ή Ενιαίων Λυκείων στα Σ.Ε.Κ.
9. Ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ., ο Υποδιευθυντής, οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, πρέπει να παραμένουν σ` αυτό όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ωραρίου τους.
10. Αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που προσφέρουν εργασία σε Σ.Ε.Κ. είναι ο σύλλογος των καθηγητών του Σ.Ε.Κ. και η πληρωμή της υπερωριακής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυτών πρέπει να γίνεται από το σχολείο από το οποίο μισθοδοτούνται.

Άρθρο 14

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις
1. Τα Σ.Ε.Κ. μπορούν να εκτελούν ή να συμμετέχουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κάθε Σ.Ε.Κ. πραγματοποιείται έκθεση με έργα μαθητών προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο των Σ.Ε.Κ. αλλά και η Τ.Ε.Ε. γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες.
3. Το Σ.Ε.Κ. προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
4. Στα πλαίσια γενικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι δυνατή η επίσκεψη μαθητών σχολικών μονάδων, στα Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. μετά από συνεννόηση με τον οικείο διευθυντή και η ενημέρωσή τους για την λειτουργία και τις δραστηριότητες των εργαστηρίων, από το προσωπικό των Σ.Ε.Κ.
5. Οι επισκέψεις των μαθητών και η εκπαίδευσή τους σε φυσικούς χώρους εργασίας θεωρούνται απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήματα και προγραμματισμένα.

Άρθρο15

Ασφάλεια - Υγιεινή - Πρώτες βοήθειες στον εργαστηριακό χώρο.
Ο εργαστηριακός χώρος πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού. Αυτές αφορούν τα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων, τα συστήματα πυρόσβεσης και την πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.