Νόμος 1566/85

Άρθρο 14 &13.


Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
α) Διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών-επαγγελματικών σχολών ώρες 8 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 5 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 3 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές Σ.Ε.Κ. ώρες 8.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών-επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. ώρες 14.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 18.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό των κλάδων ΑΤ1 μέχρι ΑΤ18 ώρες 21 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 19 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 18 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1 ώρες 22 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 19 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 18 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες 26.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες 28.