Νομοθεσία που αφορά την λειτουργία της ειδικής αγωγής

<
Κατ.
Θέμα
Πρωτόκολο
Φ.Ε.Κ.
Απόφαση
Ανάθεση μαθημάτων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
104147/Γ6 25/8/10
 
Νόμος.
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3699/2010
τ.Α' 199/2008
Π.Δ..
Προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου ΠΔ 347 που τροποποιεί το ΠΔ 50
347/2003 και 50/2001
315/2003 και 39/2001
Νόμος.
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις
3194/2003
267/τ.Α'/20-11-2003
Απόφαση.
Θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού για ΕΕΕΕΚ κατά κλάδους και ειδικότητες
91076/Γ6 17/11/2002
1262/τ.Β'/26-11-2002
Απόφαση.
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος ΕΕΕΕΚ
57523/Γ6 4/6/2002
765/τ.Β'/19-6-2002
.Νόμος
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
2817/2000
78/τ.Α/14-3-2000