ΠΡΟΣ Σχολεία Ε.Ε.
25/11/09

Κατά την σύνταξη των προγραμμάτων που πρέπει να αποστείλετε σύμφωνα με το 10411/24-11-09 έγγραφο της Δ/ση Β'θμιας  πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων έχουν 18 ώρες υποχρεωτικό ωράριο εκτός και αν αυτό έχει μειωθεί στις 16 ώρες (Ν.1566/85 άρθρο 14 & 13) Εξαίρεση είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, οι οποίοι δικαιούνται μείωση κατά 3 ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Τρίτος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει ανάθεση σε εργαστηριακό μάθημα σε καμία περίπτωση. Σας παραθέτουμε την &13 της εγκυκλίου 119052/Γ2 17-11-2008:

Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ' αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β΄):

α. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997.   Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.
Στα δυσπρόσιτα σχολεία και σε σχολεία με γεωγραφικές - συγκοινωνιακές συνθήκες που δυσκολεύουν τη μετάβαση των εκπαιδευτικών ή σε ολιγομελή τμήματα που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης, η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων μπορεί  να διεξαχθεί από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κλάδου ΤΕ01, εφόσον έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και είναι υπεράριθμος.
Στις παραπάνω κατηγορίες σχολείων με ολιγομελή τμήματα δύναται να διδάξει μόνον ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ ή κλάδου ΤΕ01, ελλείψει εκπαιδευτικών του ενός ή του άλλου κλάδου αντίστοιχα.

β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.

γ. Η διδασκαλία των σχεδιαστικών μαθημάτων των τομέων των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαεπτά (17), διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2)  εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.
Η διδασκαλία όμως των σχεδιαστικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται από έναν  (1) εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

 Στην περίπτωση που έχει ανατεθεί διδασκαλία «λόγω πλεονάζοντος προσωπικού» σε επιπλέον εκπαιδευτικούς με διασταλτική ερμηνεία της παραπάνω εγκυκλίου οι ώρες του επιπλέον εκπαιδευτικού δεν θα αθροίζονται στην στήλη των ωρών διδασκαλίας αλλά στην στήλη της γραμματειακής υποστήριξης.

Παρακαλούμε όλα τα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ να μας αποστείλετε τα προγράμματα και σε μορφή λογιστικού φύλλου στο ηλ. ταχ. του γρ. Ε.Ε.Ο Αν. Προϊστάμενος

Μαρολαχάκης Μάριος